Project

Với Microsoft Project, các nhà quản lý có thể dễ dàng phân tích tài nguyên, kiểm tra ngân sách, đánh giá các mốc thời gian, đo lường tiến độ và dự đoán nhu cầu tài nguyên. Ngoài việc hỗ trợ các nhà quản lý dự án, Microsoft Project còn cho phép các thành viên trong nhóm quản lý các nhiệm vụ, cộng tác, gửi bảng chấm công và gắn cờ các vấn đề và rủi ro.