KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ VỀ SHAREPOINT, POWER APPS, FORMS & POWER BI

8/24/2020

Tham gia Khóa học chuyên đề về SharePoint, Power Apps, Forms & Power BI với chương trình khuyến mãi 25% 

Thời gian: 27 – 30/10/2020 (4 ngày) | 8.30am – 5.00pm

Link đăng ký tham gia: click here

Đối tượng: Power Users, Data Analyst, …

Chứng chỉ: chứng nhận hoàn thành do Microsoft cấp

Giảng viên: Microsoft Certified Trainer – MCT

Mục tiêu sau khóa học:

 • Tạo một trang SharePoint Online
 • Tạo ứng dụng trên PowerApps sử dụng data từ SharePoint
 • Tạo Forms và tự động chuyển dữ liệu từ Forms sang SharePoint
 • Tạo báo cáo từ Power BI sử dụng data từ SharePoint 

 Nội dung khóa học: 

Part I: SharePoint for Power Users (1 day)

 • Sites and features
 • Lab1: Create a site using SharePoint Online
 • List and feature
 • Lab2: Create data List on that site in SharePoint

Q&A Discussion

Part II: Power Apps for Power Users (1 day)

 • Introduce Overview Power Apps Platform
 • Getting Started with PowerApps
 • PowerApps Controls
 • Data Sources and Logic
 • Administration and Maintenance of PowerApps
 • Lab 3: Create Power Apps that using SharePoint data list
 • Lab 4: Input data to Power Apps, data is stored in SharePoint data list

Q&A Discussion

Part III: Forms (1 day)

 • Introduce Overview Forms
 • Business value of Forms
 • Working with Forms and Forms control
 • Introduce Power Automate (option if required)
 • Lab 4: create Forms using Office 365 Forms
 • Lab 5: create Forms that automate transfer data from Forms to SharePoint (option if required)

Q&A discussion

Part IV: Power BI (1 day)

 • Introduce Power BI Overview
 • Business value of BI
 • Dealing with Datasets
 • Data Transformation
 • Data Mashup
 • Creating a Data Model
 • Extending the Data Model with Calculated Columns
 • Adding Measures to the Data Model
 • Analyzing Data over Time
 • Working with Charts in Power BI
 • Lab 6: Create Power BI Report using data list from SharePoint

Conclusion & QA Discussion

 

Link đăng ký tham gia: click here